สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
8
31.47
0.01
0.79
1
0.49
0.00
0.00
14.00
รวม
9
31.96
0.01
0.79
2.47
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560