สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
272.49
109.26
161.25
59.18
59.18
1
0.49
0.00
0.49
100.00
100.00
รวม
13
272.98
109.26
161.74
59.25
59.25