สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
51.23
0.00
28.79
1
0.49
0.00
0.49
43.00
รวม
12
51.72
0.00
29.28
56.60
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง