สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
33.86
0.06
14.73
1
0.49
0.00
0.49
28.00
รวม
11
34.35
0.06
15.22
44.31
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง