สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
47.48
0.01
5.39
11.35
30.00
-18.65
รวม
10
47.48
0.01
5.39
11.35
30.00
-18.65