สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
73.74
0.24
19.26
26.12
50.00
-23.88
รวม
10
73.74
0.24
19.26
26.12
46.00
-19.88