สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
272.55
0.67
63.55
23.32
88.00
-64.68
1
0.49
0.00
0.49
100.00
79.00
21.00
รวม
13
273.04
0.67
64.04
23.46
88.00
-64.54