สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
78.59
1.37
58.67
74.66
80.00
-5.34
2
0.18
0.00
0.14
76.92
65.00
11.92
รวม
12
78.77
1.37
58.81
74.66
77.00
-2.34