สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
270.93
0.28
42.36
15.63
1
0.49
0.00
0.49
100.00
รวม
13
271.42
0.28
42.85
15.79
55.00