ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
36
1,090.44
0.00
1,089.75
99.94
99.94
10
11.13
0.00
11.13
100.00
100.00
รวม
46
1,101.57
0.00
1,100.88
99.94
99.94