ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
24
290.55
0.07
95.69
32.94
30.00
2.94
8
11.07
9.99
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
32
301.62
10.05
95.69
31.73
30.00
1.73