ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
22
299.97
0.00
148.86
7
9.35
5.53
3.81
28.00
รวม
29
309.32
5.53
152.68
49.36
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง