ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
34
1,105.13
0.01
986.46
89.26
88.00
1.26
8
10.58
2.50
8.08
76.41
79.00
-2.59
รวม
42
1,115.71
2.50
994.54
89.14
88.00
1.14