ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
22
319.46
0.00
288.26
8
10.58
4.45
5.74
43.00
รวม
30
330.04
4.45
294.00
89.08
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง