ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
26
470.66
0.02
405.38
86.13
80.00
6.13
67
36.76
9.84
25.92
70.52
65.00
5.52
รวม
93
507.42
9.85
431.30
85.00
77.00
8.00