ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
24
600.02
0.04
406.43
67.74
8
10.58
3.37
7.21
68.12
รวม
32
610.60
3.42
413.63
67.74
55.00