ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
25
304.65
0.00
197.85
64.94
50.00
14.94
63
40.43
29.94
5.26
13.01
36.00
-22.99
รวม
88
345.08
29.94
203.11
58.86
46.00
12.86