สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
16
12.84
0.47
6.78
52.84
2
1.76
0.00
1.42
80.51
รวม
18
14.60
0.47
8.20
56.18
55.00