สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
21
29.62
3.19
25.96
87.64
87.64
3
1.92
0.50
1.42
73.75
73.75
รวม
24
31.55
3.68
27.38
86.80
86.80