สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
13.91
0.29
11.19
80.49
88.00
-7.51
3
1.92
0.00
1.42
73.75
79.00
-5.25
รวม
21
15.83
0.29
12.61
79.67
88.00
-8.33