สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
7.29
0.84
1.99
2
1.76
0.67
0.74
28.00
รวม
17
9.05
1.52
2.74
30.23
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง