สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
13.93
0.35
7.91
56.79
80.00
-23.21
2
2.94
1.88
0.82
27.90
65.00
-37.10
รวม
17
16.87
2.23
8.73
51.76
77.00
-25.24