สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
8.31
0.86
4.92
2
1.76
0.00
1.42
43.00
รวม
17
10.07
0.86
6.34
62.99
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง