สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
10.43
0.00
2.39
22.92
50.00
-27.08
1
2.70
0.00
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
16
13.13
0.00
2.39
18.21
46.00
-27.79