สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
5.41
0.00
0.43
7.95
30.00
-22.05
รวม
10
5.41
0.00
0.43
7.95
30.00
-22.05