สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
1.21
0.00
0.64
รวม
3
1.21
0.00
0.64
52.88
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง