สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
0.96
0.00
0.30
31.44
30.00
1.44
รวม
2
0.96
0.00
0.30
31.44
30.00
1.44