สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
1.82
0.00
1.45
79.84
88.00
-8.16
รวม
3
1.82
0.00
1.45
79.84
88.00
-8.16