สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
0.96
0.00
0.65
68.00
50.00
18.00
รวม
2
0.96
0.00
0.65
68.00
46.00
22.00