สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
1.52
0.00
1.29
85.00
80.00
5.00
รวม
2
1.52
0.00
1.29
85.00
77.00
8.00