สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
1.82
0.00
1.01
55.80
รวม
3
1.82
0.00
1.01
55.80
55.00