สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
1.72
0.00
0.33
19.24
30.00
-10.76
รวม
5
1.72
0.00
0.33
19.24
30.00
-10.76