สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
2.75
0.00
2.41
87.74
88.00
-0.26
รวม
7
2.75
0.00
2.41
87.74
88.00
-0.26