สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
2.69
0.00
1.68
62.31
รวม
7
2.69
0.00
1.68
62.31
55.00