สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
2.32
0.00
0.58
รวม
5
2.32
0.00
0.58
25.11
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง