สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
3.04
0.00
2.05
67.38
80.00
-12.62
รวม
5
3.04
0.00
2.05
67.38
77.00
-9.62