สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
2.91
0.00
0.85
29.34
50.00
-20.66
รวม
5
2.91
0.00
0.85
29.34
46.00
-16.66