สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
5.02
0.01
3.15
62.80
รวม
12
5.02
0.01
3.15
62.80
55.00