สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
2.50
0.01
2.33
รวม
11
2.50
0.01
2.33
92.95
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง