สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
5.21
0.01
4.37
83.88
88.00
-4.12
รวม
13
5.21
0.01
4.37
83.88
88.00
-4.12