สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
4.88
0.03
3.18
65.20
80.00
-14.80
รวม
12
4.88
0.03
3.18
65.20
77.00
-11.80