สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
2.48
0.02
1.57
63.42
50.00
13.42
รวม
9
2.48
0.02
1.57
63.42
46.00
17.42