สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
1.98
0.02
0.83
42.08
30.00
12.08
รวม
9
1.98
0.02
0.83
42.08
30.00
12.08