สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
5.21
0.00
5.19
99.60
99.60
2
0.01
0.00
0.01
100.00
100.00
รวม
15
5.22
0.00
5.20
99.60
99.60