สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
2.49
0.02
1.19
รวม
10
2.49
0.02
1.19
47.73
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง