สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
0.11
0.00
0.02
รวม
1
0.11
0.00
0.02
19.91
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง