สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
0.10
0.00
0.03
25.89
50.00
-24.11
รวม
1
0.10
0.00
0.03
25.89
46.00
-20.11