สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
0.12
0.00
0.05
40.60
2
0.49
0.00
0.04
8.30
รวม
3
0.61
0.00
0.09
14.49
55.00