สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
0.24
0.00
0.24
100.00
100.00
2
0.49
0.00
0.49
100.00
100.00
รวม
3
0.73
0.00
0.73
100.00
100.00