สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
0.06
0.00
0.01
17.41
30.00
-12.59
รวม
1
0.06
0.00
0.01
17.41
30.00
-12.59