สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
0.23
0.00
0.11
48.50
80.00
-31.50
รวม
1
0.23
0.00
0.11
48.50
77.00
-28.50