สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
26.55
0.00
3.98
72
61.12
12.25
0.52
28.00
รวม
90
87.67
12.25
4.50
5.13
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง