สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
26.55
0.40
13.20
72
61.12
12.91
14.60
43.00
รวม
90
87.67
13.31
27.80
31.71
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง