สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
25
21.39
0.02
0.53
2.49
30.00
-27.51
11
15.67
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
36
37.06
0.02
0.53
1.44
30.00
-28.56