สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
26
24.86
0.01
8.28
33.31
50.00
-16.69
47
71.04
0.80
1.64
2.31
36.00
-33.69
รวม
73
95.90
0.81
9.92
10.35
46.00
-35.65