สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
44.74
0.16
31.49
70.39
88.00
-17.61
73
65.24
5.49
44.60
68.36
79.00
-10.64
รวม
91
109.98
5.66
76.09
69.19
88.00
-18.81