สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
46.45
0.91
45.47
97.89
97.89
76
64.95
2.50
62.32
95.96
95.96
รวม
94
111.40
3.41
107.79
96.76
96.76