สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
37
48.96
0.16
24.50
50.04
80.00
-29.96
63
109.54
43.78
25.43
23.21
65.00
-41.79
รวม
100
158.50
43.93
49.93
31.50
77.00
-45.50