สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
31.81
0.04
21.00
66.01
72
61.12
10.75
30.17
49.36
รวม
90
92.92
10.79
51.17
55.06
55.00