สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
10.32
0.00
0.00
37
24.98
0.00
0.00
14.00
รวม
49
35.31
0.00
0.00
0.00
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560