สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
125.01
1.00
111.07
103
77.55
21.57
32.63
43.00
รวม
116
202.56
22.57
143.70
70.94
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง