สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
253.68
0.00
253.63
99.98
99.98
104
74.75
7.81
66.69
89.22
89.22
รวม
117
328.43
7.81
320.32
97.53
97.53