สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
118.58
0.44
11.54
104
77.55
0.13
0.00
14.00
รวม
116
196.14
0.57
11.54
5.88
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560