สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
34
127.00
3.06
37.31
29.38
30.00
-0.62
126
41.23
5.63
1.42
3.44
19.00
-15.56
รวม
160
168.23
8.69
38.73
23.02
30.00
-6.98