สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
118.58
1.66
60.85
103
77.55
26.99
7.07
28.00
รวม
115
196.14
28.64
67.92
34.63
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง