สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
246.63
0.92
159.04
64.48
104
81.15
28.56
40.91
50.41
รวม
117
327.78
29.48
199.94
61.00
55.00