สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
252.29
0.70
211.93
84.00
88.00
-4.00
104
75.24
19.16
54.92
73.00
79.00
-6.00
รวม
117
327.52
19.86
266.85
81.47
88.00
-6.53