สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
35
204.56
2.40
86.68
42.37
50.00
-7.63
129
72.02
19.97
18.88
26.22
36.00
-9.78
รวม
164
276.58
22.36
105.56
38.17
46.00
-7.83