สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
35
269.71
11.27
177.23
65.71
80.00
-14.29
129
72.02
16.85
48.19
66.91
65.00
1.91
รวม
164
341.73
28.12
225.42
65.97
77.00
-11.03