สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10 (จังหวัดอุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
3.08
0.94
1.57
50.87
88.00
-37.13
270
190.58
54.84
73.39
38.51
79.00
-40.49
รวม
272
193.66
55.78
74.96
38.71
88.00
-49.29