สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10 (จังหวัดอุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
2
2.37
0.02
0.82
34.75
270
190.58
29.03
55.03
28.88
รวม
272
192.95
29.05
55.86
28.95
55.00