สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10 (จังหวัดอุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
2
1.00
0.01
0.16
270
190.58
1.47
1.87
28.00
รวม
272
191.58
1.48
2.03
1.06
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง