สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10 (จังหวัดอุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
1.16
0.00
0.13
10.77
30.00
-19.23
132
49.45
0.86
1.10
2.22
19.00
-16.78
รวม
134
50.62
0.86
1.22
2.42
30.00
-27.58