สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10 (จังหวัดอุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
3.16
0.78
2.29
72.34
72.34
270
187.30
43.13
93.04
49.67
49.67
รวม
272
190.46
43.91
95.33
50.05
50.05