สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10 (จังหวัดอุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
1.34
0.03
0.66
49.33
50.00
-0.67
132
49.45
0.61
9.94
20.11
36.00
-15.89
รวม
134
50.79
0.64
10.60
20.88
46.00
-25.12