สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10 (จังหวัดอุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
2
1.00
0.02
0.59
270
190.58
21.84
21.12
43.00
รวม
272
191.58
21.86
21.71
11.33
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง