สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10 (จังหวัดอุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
0.45
0.00
0.00
56
56.71
0.00
0.00
14.00
รวม
57
57.16
0.00
0.00
0.00
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560