สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10 (จังหวัดอุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
3.82
2.19
1.14
29.77
80.00
-50.23
187
128.78
69.20
45.89
35.63
65.00
-29.37
รวม
189
132.60
71.39
47.03
35.46
77.00
-41.54