สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
18.08
0.01
11.06
61.17
80.00
-18.83
61
490.04
336.67
81.00
16.53
65.00
-48.47
รวม
71
508.12
336.68
92.07
18.12
77.00
-58.88