สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
9.51
0.06
7.29
38
248.01
180.02
55.24
43.00
รวม
47
257.52
180.08
62.53
24.28
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง