สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
9.51
0.04
3.59
38
309.44
220.10
14.20
28.00
รวม
47
318.95
220.14
17.80
5.58
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง