สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
11.09
0.04
4.54
40.96
50.00
-9.04
49
476.21
360.14
14.55
3.06
36.00
-32.94
รวม
59
487.30
360.18
19.10
3.92
46.00
-42.08