สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
20.71
0.03
10.61
51.21
50
272.01
147.62
89.19
32.79
รวม
59
292.72
147.65
99.80
34.09
55.00