สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
9.02
0.07
1.90
21.10
30.00
-8.90
32
187.46
13.12
0.49
0.26
19.00
-18.74
รวม
42
196.48
13.19
2.40
1.22
30.00
-28.78