สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
9.49
0.00
1.44
38
416.67
27.68
0.01
14.00
รวม
47
426.15
27.68
1.45
0.34
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560