สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
21.32
0.00
20.96
98.29
98.29
63
284.63
139.24
142.81
50.17
50.17
รวม
72
305.95
139.24
163.76
53.53
53.53