สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
21.03
0.00
15.49
73.68
88.00
-14.32
54
290.03
132.70
127.95
44.12
79.00
-34.88
รวม
63
311.06
132.70
143.44
46.11
88.00
-41.89