สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
3.91
0.03
2.87
73.37
88.00
-14.63
รวม
13
3.91
0.03
2.87
73.37
88.00
-14.63