สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
2.70
0.00
0.73
รวม
13
2.70
0.00
0.73
27.00
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง