สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
3.38
0.04
2.09
61.87
80.00
-18.13
1
0.03
0.00
0.03
100.00
65.00
35.00
รวม
15
3.41
0.04
2.12
62.22
77.00
-14.78