สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
2.68
0.01
0.36
รวม
13
2.68
0.01
0.36
13.55
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง