สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
1.96
0.00
0.36
18.29
30.00
-11.71
1
0.03
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
13
1.99
0.00
0.36
18.00
30.00
-12.00