สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
3.30
0.01
0.78
23.56
50.00
-26.44
1
0.03
0.00
0.03
97.22
36.00
61.22
รวม
15
3.33
0.01
0.81
24.28
46.00
-21.72