สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
5.78
0.12
4.04
รวม
14
5.78
0.12
4.04
69.86
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง