สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
8.91
0.12
5.65
63.43
รวม
14
8.91
0.12
5.65
63.43
55.00