สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
3.02
0.00
0.28
รวม
5
3.02
0.00
0.28
9.23
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560