สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
4.54
0.00
0.70
15.35
30.00
-14.65
รวม
14
4.54
0.00
0.70
15.35
30.00
-14.65