สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
9.12
0.00
9.12
100.00
100.00
2
0.06
0.00
0.06
100.00
100.00
รวม
16
9.18
0.00
9.18
100.00
100.00