สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
8.88
0.55
5.79
65.20
80.00
-14.80
5
2.30
0.74
1.55
67.69
65.00
2.69
รวม
21
11.18
1.29
7.34
65.71
77.00
-11.29