สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
8.57
0.05
1.64
19.12
50.00
-30.88
5
2.33
0.00
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
21
10.91
0.05
1.64
15.03
46.00
-30.97