สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
9.06
0.25
7.63
84.17
88.00
-3.83
รวม
14
9.06
0.25
7.63
84.17
88.00
-3.83