สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
5.75
0.00
1.51
รวม
14
5.75
0.00
1.51
26.19
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง