ท่าอากาศยานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
16.04
0.00
14.66
91.37
80.00
11.37
รวม
1
16.04
0.00
14.66
91.37
77.00
14.37