ท่าอากาศยานอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
24.06
0.45
16.07
66.80
รวม
1
24.06
0.45
16.07
66.80
55.00