ท่าอากาศยานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
24.06
0.39
23.09
95.99
88.00
7.99
รวม
1
24.06
0.39
23.09
95.99
88.00
7.99