ท่าอากาศยานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
28.27
0.12
28.14
99.55
99.55
รวม
1
28.27
0.12
28.14
99.55
99.55