ท่าอากาศยานอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
12.30
0.04
10.95
รวม
1
12.30
0.04
10.95
89.05
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง