ท่าอากาศยานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
7.99
0.33
6.98
87.44
50.00
37.44
รวม
1
7.99
0.33
6.98
87.44
46.00
41.44