ท่าอากาศยานอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
8.81
1.44
5.23
รวม
1
8.81
1.44
5.23
59.37
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง