ท่าอากาศยานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
7.99
0.00
4.74
59.35
30.00
29.35
รวม
1
7.99
0.00
4.74
59.35
30.00
29.35