สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
2.39
0.00
2.32
97.10
97.10
62
343.16
0.30
342.85
99.91
99.91
รวม
64
345.55
0.30
345.17
99.89
99.89