สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
2
1.49
0.00
1.37
91.88
52
333.38
6.36
316.23
94.85
รวม
54
334.87
6.36
317.60
94.84
55.00