สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
2
0.87
0.00
0.13
47
317.63
266.57
27.06
14.00
รวม
49
318.50
266.57
27.19
8.54
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560