สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
1.85
0.11
1.45
78.26
80.00
-1.74
65
348.63
17.11
314.79
90.29
65.00
25.29
รวม
67
350.48
17.21
316.24
90.23
77.00
13.23