สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
0.68
0.00
0.32
46.35
30.00
16.35
38
118.68
76.93
11.13
9.38
19.00
-9.62
รวม
40
119.36
76.93
11.45
9.59
30.00
-20.41