สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
2
0.90
0.00
0.86
49
331.10
64.54
253.25
43.00
รวม
51
332.00
64.54
254.11
76.54
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง