สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
1.16
0.00
0.73
62.96
50.00
12.96
62
337.61
256.18
67.76
20.07
36.00
-15.93
รวม
64
338.77
256.18
68.49
20.22
46.00
-25.78