สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
2
0.90
0.00
0.72
49
331.10
212.51
101.03
28.00
รวม
51
332.00
212.51
101.75
30.65
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง