สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
2.31
0.00
1.89
81.93
88.00
-6.07
52
334.47
2.36
328.28
98.15
79.00
19.15
รวม
54
336.77
2.36
330.17
98.04
88.00
10.04