แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
0.35
0.00
0.15
41.99
30.00
11.99
58
261.39
203.21
29.27
11.20
19.00
-7.80
รวม
59
261.74
203.21
29.41
11.24
30.00
-18.76