แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
1.22
0.00
0.50
40.96
80.00
-39.04
75
351.74
14.06
313.88
89.24
65.00
24.24
รวม
76
352.96
14.06
314.38
89.07
77.00
12.07