แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
1.64
0.00
1.59
97.14
97.14
81
295.54
12.85
282.69
95.65
95.65
รวม
82
297.18
12.85
284.28
95.66
95.66