แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
0.60
0.00
0.23
65
227.66
112.78
104.86
28.00
รวม
66
228.26
112.78
105.08
46.04
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง