แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
0.60
0.00
0.44
68
254.53
43.04
191.90
43.00
รวม
69
255.13
43.04
192.34
75.39
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง