แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
1.41
0.00
0.92
65.01
88.00
-22.99
78
287.83
17.12
255.81
88.88
79.00
9.88
รวม
79
289.24
17.12
256.72
88.76
88.00
0.76