แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
0.73
0.00
0.32
43.31
50.00
-6.69
68
326.16
137.09
164.02
50.29
36.00
14.29
รวม
69
326.89
137.09
164.33
50.27
46.00
4.27