แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
0.58
0.00
0.10
64
229.30
182.00
3.18
14.00
รวม
65
229.89
182.00
3.28
1.43
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560