แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
0.80
0.00
0.61
76.48
70
268.14
9.24
235.09
87.67
รวม
71
268.94
9.24
235.70
87.64
55.00