แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
4.67
0.01
3.45
73.75
80.00
-6.25
28
178.22
5.34
159.39
89.43
65.00
24.43
รวม
32
182.90
5.34
162.84
89.03
77.00
12.03