แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
4.55
0.00
3.21
70.47
26
173.09
0.87
158.05
91.31
รวม
30
177.65
0.87
161.25
90.77
55.00