แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
2.19
0.00
0.36
24
172.02
132.24
4.75
14.00
รวม
27
174.21
132.24
5.11
2.93
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560