แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
2.18
0.00
0.80
36.42
30.00
6.42
24
168.25
86.23
26.99
16.04
19.00
-2.96
รวม
27
170.43
86.23
27.79
16.30
30.00
-13.70