แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
2.76
0.03
1.98
25
173.92
0.70
149.23
43.00
รวม
29
176.69
0.73
151.21
85.58
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง