แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
2.49
0.00
1.17
24
172.02
39.16
104.97
28.00
รวม
28
174.52
39.16
106.14
60.82
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง