แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
5.58
0.00
5.58
100.00
100.00
37
174.64
0.00
174.64
100.00
100.00
รวม
42
180.22
0.00
180.22
100.00
100.00