แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
2.61
0.01
1.63
62.25
50.00
12.25
25
171.44
72.63
67.42
39.32
36.00
3.32
รวม
29
174.06
72.64
69.04
39.67
46.00
-6.33