แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
5.23
0.00
4.15
79.48
88.00
-8.52
26
174.14
0.38
169.64
97.41
79.00
18.41
รวม
31
179.37
0.38
173.80
96.89
88.00
8.89