แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
4.02
0.00
2.88
71.59
44
242.85
16.52
205.58
84.65
รวม
48
246.87
16.52
208.46
84.44
55.00