แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
2.49
0.02
1.62
65.24
50.00
15.24
53
274.32
149.41
96.94
35.34
36.00
-0.66
รวม
58
276.81
149.43
98.56
35.60
46.00
-10.40