แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
4.88
0.00
4.28
87.73
88.00
-0.27
45
246.86
15.21
223.89
90.70
79.00
11.70
รวม
49
251.74
15.21
228.18
90.64
88.00
2.64