แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
1.92
0.01
0.65
38
225.34
171.18
11.93
14.00
รวม
41
227.26
171.19
12.58
5.53
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560