แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
2.10
0.00
1.30
40
239.64
62.01
129.59
28.00
รวม
44
241.74
62.01
130.89
54.14
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง