แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
2.05
0.00
0.83
40.75
30.00
10.75
52
267.98
189.69
9.43
3.52
19.00
-15.48
รวม
56
270.02
189.69
10.26
3.80
30.00
-26.20