แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
4.88
0.00
4.88
100.00
100.00
46
253.55
6.88
239.96
94.64
94.64
รวม
50
258.43
6.88
244.84
94.74
94.74