แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
2.37
0.00
2.03
41
241.54
29.21
181.35
43.00
รวม
45
243.92
29.21
183.39
75.18
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง