แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
5.30
0.01
3.41
64.22
80.00
-15.78
60
284.63
56.78
211.38
74.26
65.00
9.26
รวม
66
289.94
56.79
214.78
74.08
77.00
-2.92