สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
4.54
0.76
1.43
31.45
30.00
1.45
2
2.46
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
6
7.00
0.76
1.43
20.41
30.00
-9.59