สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
4.58
0.73
2.34
3
0.08
0.00
0.08
28.00
รวม
8
4.66
0.73
2.42
51.96
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง