สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
9.59
0.40
7.88
82.17
88.00
-5.83
3
0.08
0.00
0.08
100.00
79.00
21.00
รวม
8
9.68
0.40
7.97
82.33
88.00
-5.67