สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
9.69
0.00
9.69
100.00
100.00
3
0.08
0.00
0.08
100.00
100.00
รวม
8
9.78
0.00
9.78
100.00
100.00