สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
4.59
0.00
4.16
3
0.08
0.00
0.08
43.00
รวม
8
4.67
0.00
4.25
90.93
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง