สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
8.70
0.86
7.02
80.64
80.00
0.64
4
3.34
0.39
2.95
88.35
65.00
23.35
รวม
9
12.04
1.24
9.97
82.77
77.00
5.77