สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
4.58
0.00
0.42
3
0.08
0.00
0.00
14.00
รวม
8
4.66
0.00
0.42
9.02
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560