สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
6.52
0.69
2.98
45.70
50.00
-4.30
4
3.34
2.86
0.48
14.38
36.00
-21.62
รวม
9
9.86
3.54
3.46
35.10
46.00
-10.90