สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
9.31
1.01
5.88
63.22
3
0.08
0.00
0.08
100.00
รวม
8
9.39
1.01
5.97
63.55
55.00