สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
5.19
0.00
2.93
56.35
80.00
-23.65
รวม
18
5.19
0.00
2.93
56.35
77.00
-20.65