สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
2.64
0.00
0.52
19.60
30.00
-10.40
รวม
16
2.64
0.00
0.52
19.60
30.00
-10.40