สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
2.80
0.00
1.77
2
7.23
6.49
0.74
43.00
รวม
20
10.04
6.49
2.52
25.10
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง