สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
20
4.93
0.00
3.71
75.36
88.00
-12.64
2
7.23
4.93
2.23
30.85
79.00
-48.15
รวม
22
12.16
4.93
5.95
48.89
88.00
-39.11