สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
17
2.75
0.00
0.87
2
8.83
6.49
0.74
28.00
รวม
19
11.58
6.49
1.61
13.94
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง