สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
20
4.91
0.00
4.88
99.42
99.42
3
7.44
3.97
3.47
46.57
46.57
รวม
23
12.35
3.97
8.34
67.57
67.57