สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
2.87
0.00
1.18
41.10
50.00
-8.90
รวม
16
2.87
0.00
1.18
41.10
46.00
-4.90