ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
11.52
0.06
7.01
รวม
18
11.52
0.06
7.01
60.88
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง