ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
20
17.50
0.18
16.75
95.73
95.73
1
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
รวม
21
18.00
0.68
16.75
93.07
93.07