ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
7.45
0.00
1.62
21.79
30.00
-8.21
รวม
13
7.45
0.00
1.62
21.79
30.00
-8.21