ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
20
17.40
0.19
13.02
74.84
88.00
-13.16
รวม
20
17.40
0.19
13.02
74.84
88.00
-13.16