ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
7.56
0.00
3.60
47.61
50.00
-2.39
รวม
14
7.56
0.00
3.60
47.61
46.00
1.61