ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
14.22
0.37
8.11
57.04
80.00
-22.96
รวม
16
14.22
0.37
8.11
57.04
77.00
-19.96