ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
11.13
0.00
4.24
รวม
18
11.13
0.00
4.24
38.07
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง