ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
12.83
0.00
11.88
92.58
92.58
7
4.54
2.34
2.21
48.58
48.58
รวม
23
17.37
2.34
14.09
81.08
81.08