ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
5.79
0.08
4.20
7
5.75
3.06
1.48
43.00
รวม
22
11.54
3.14
5.68
49.24
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง