ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
5.75
0.23
2.78
7
5.75
1.12
0.01
28.00
รวม
21
11.50
1.35
2.80
24.31
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง