ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
12.49
0.22
9.12
73.05
88.00
-14.95
7
4.54
2.34
2.21
48.58
79.00
-30.42
รวม
23
17.03
2.55
11.33
66.52
88.00
-21.48