ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
10.61
0.17
6.23
58.74
80.00
-21.26
1
0.99
0.00
0.95
96.25
65.00
31.25
รวม
16
11.59
0.17
7.18
61.93
77.00
-15.07