ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
5.18
0.02
3.13
60.33
50.00
10.33
1
0.99
0.00
0.95
96.25
36.00
60.25
รวม
16
6.17
0.02
4.08
66.07
46.00
20.07