ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
11.43
0.05
5.67
49.59
7
4.54
3.06
1.48
32.62
รวม
22
15.97
3.11
7.15
44.76
55.00