ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
4.37
0.07
2.12
48.46
30.00
18.46
1
0.99
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
16
5.36
0.07
2.12
39.55
30.00
9.55