ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
4.57
0.06
1.01
7
5.75
0.01
0.00
14.00
รวม
19
10.32
0.07
1.01
9.76
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560