ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
5.14
0.00
1.00
19.54
50.00
-30.46
รวม
10
5.14
0.00
1.00
19.54
46.00
-26.46