ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
4.42
0.08
1.02
2
0.17
0.00
0.17
28.00
รวม
12
4.59
0.08
1.19
25.84
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง