ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
4.64
0.00
2.02
2
0.17
0.00
0.17
43.00
รวม
13
4.81
0.00
2.18
45.41
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง