ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
3.19
0.00
0.47
14.83
30.00
-15.17
รวม
10
3.19
0.00
0.47
14.83
30.00
-15.17