ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
10.47
0.14
7.62
72.78
88.00
-15.22
2
0.17
0.00
0.17
99.17
79.00
20.17
รวม
14
10.63
0.14
7.78
73.20
88.00
-14.80