ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
9.62
0.09
3.19
33.18
2
0.17
0.00
0.17
99.17
รวม
13
9.79
0.09
3.36
34.32
55.00