ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
9.13
0.60
4.46
48.85
80.00
-31.15
รวม
10
9.13
0.60
4.46
48.85
77.00
-28.15