ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
8
2.27
0.00
0.19
2
0.17
0.16
0.01
14.00
รวม
10
2.44
0.16
0.20
8.06
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560