ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
10.18
0.00
9.36
91.88
91.88
2
0.17
0.00
0.17
99.17
99.17
รวม
14
10.35
0.00
9.53
92.00
92.00