สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
5.27
0.02
1.68
รวม
9
5.27
0.02
1.68
31.95
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง