สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
9.19
0.00
9.17
99.82
99.82
รวม
10
9.19
0.00
9.17
99.82
99.82