สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
8.51
0.03
4.74
55.69
รวม
9
8.51
0.03
4.74
55.69
55.00