สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
3.45
0.09
0.98
28.50
30.00
-1.50
1
0.10
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
12
3.55
0.09
0.98
27.70
30.00
-2.30