สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
7.17
0.02
2.09
29.10
50.00
-20.90
1
0.10
0.00
0.10
100.00
36.00
64.00
รวม
13
7.27
0.02
2.19
30.08
46.00
-15.92