สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
5.37
0.03
3.31
รวม
9
5.37
0.03
3.31
61.66
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง