สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
7.23
0.01
4.68
64.74
80.00
-15.26
1
0.10
0.00
0.10
100.00
65.00
35.00
รวม
14
7.33
0.01
4.78
65.22
77.00
-11.78