สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
4.38
0.03
0.60
รวม
7
4.38
0.03
0.60
13.71
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560