สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
9.06
0.12
7.57
83.51
88.00
-4.49
รวม
10
9.06
0.12
7.57
83.51
88.00
-4.49