สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
6.17
0.25
1.29
20.84
30.00
-9.16
7
1.05
0.00
0.91
86.55
19.00
67.55
รวม
18
7.22
0.25
2.19
30.37
30.00
0.37