สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
12.37
0.09
10.56
85.39
88.00
-2.61
5
1.02
0.00
1.02
100.00
79.00
21.00
รวม
21
13.38
0.09
11.58
86.50
88.00
-1.50