สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
11.85
0.50
8.84
74.61
80.00
-5.39
7
0.91
0.00
0.91
100.00
65.00
35.00
รวม
18
12.75
0.50
9.74
76.41
77.00
-0.59