สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
5.03
0.24
0.36
5
1.07
0.00
0.00
14.00
รวม
16
6.10
0.24
0.36
5.95
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560