สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
11.36
0.13
6.74
59.34
5
1.02
0.00
1.02
100.00
รวม
19
12.38
0.13
7.76
62.68
55.00