สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
12.59
0.00
12.59
100.00
100.00
8
1.31
0.24
1.08
82.11
82.11
รวม
24
13.91
0.24
13.67
98.31
98.31