สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
9.08
0.17
3.53
38.86
50.00
-11.14
7
1.05
0.00
0.91
86.55
36.00
50.55
รวม
18
10.13
0.17
4.43
43.79
46.00
-2.21