สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
7.50
0.15
4.93
5
1.02
0.00
1.02
43.00
รวม
18
8.52
0.15
5.95
69.79
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง