สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
6.39
0.31
2.55
5
1.02
0.00
1.02
28.00
รวม
18
7.40
0.31
3.56
48.13
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง