สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
27
22.26
0.00
16.01
71.89
88.00
-16.11
1
0.02
0.00
0.02
100.00
79.00
21.00
รวม
28
22.29
0.00
16.03
71.92
88.00
-16.08