สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
22
17.26
0.00
9.91
57.40
1
0.02
0.00
0.02
100.00
รวม
23
17.29
0.00
9.93
57.45
55.00