สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
14.40
0.00
10.29
71.47
80.00
-8.53
3
0.90
0.00
0.90
100.00
65.00
35.00
รวม
19
15.31
0.00
11.20
73.15
77.00
-3.85