สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
27
22.32
0.00
21.44
96.04
96.04
5
5.32
0.00
0.22
4.15
4.15
รวม
32
27.64
0.00
21.66
78.36
78.36