สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
13.32
0.00
4.80
36.01
50.00
-13.99
3
0.90
0.00
0.90
100.00
36.00
64.00
รวม
18
14.23
0.00
5.70
40.08
46.00
-5.92