สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
19
8.73
0.00
8.08
1
0.02
0.00
0.02
43.00
รวม
20
8.75
0.00
8.10
92.63
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง