สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
17
9.75
0.00
5.84
1
0.02
0.00
0.02
28.00
รวม
18
9.78
0.00
5.86
59.93
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง