สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
5.84
0.00
2.04
34.85
30.00
4.85
3
0.91
0.00
0.06
6.61
19.00
-12.39
รวม
9
6.75
0.00
2.10
31.05
30.00
1.05