สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
21
20.23
0.18
5.44
26.89
50.00
-23.11
1
0.50
0.00
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
22
20.73
0.18
5.44
26.24
46.00
-19.76