สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
21
23.37
0.22
8.08
10
5.63
0.00
1.56
43.00
รวม
31
29.00
0.22
9.65
33.27
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง