สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
23
29.09
0.57
19.49
67.00
80.00
-13.00
1
0.50
0.50
0.00
0.00
65.00
-65.00
รวม
24
29.59
1.07
19.49
65.87
77.00
-11.13