สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
25
145.26
0.04
17.81
12.26
10
5.63
0.00
1.56
27.80
รวม
35
150.88
0.04
19.38
12.84
55.00