สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
20
21.47
0.04
3.34
10
5.63
0.00
1.56
28.00
รวม
30
27.09
0.04
4.90
18.09
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง