สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
19
18.66
0.00
0.56
10
5.63
0.00
0.03
14.00
รวม
29
24.28
0.00
0.59
2.43
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560