สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
30
146.23
0.24
142.50
97.45
97.45
18
7.24
5.35
1.56
21.61
21.61
รวม
48
153.47
5.59
144.06
93.87
93.87