สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
10.37
0.02
1.80
17.38
30.00
-12.62
รวม
18
10.37
0.02
1.80
17.38
30.00
-12.62