สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
27
145.79
0.37
45.17
30.98
88.00
-57.02
17
6.88
3.25
1.56
22.72
79.00
-56.28
รวม
44
152.68
3.63
46.74
30.61
88.00
-57.39