ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
2.41
0.00
0.43
รวม
6
2.41
0.00
0.43
17.70
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560