ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
5.28
0.00
2.33
รวม
9
5.28
0.00
2.33
44.06
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง