ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
2.96
0.00
1.51
51.02
50.00
1.02
รวม
6
2.96
0.00
1.51
51.02
46.00
5.02