ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
11.60
0.00
8.83
76.11
88.00
-11.89
31
25.95
0.00
0.00
0.00
79.00
-79.00
รวม
42
37.55
0.00
8.83
23.51
88.00
-64.49