ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
8
2.75
0.00
1.61
รวม
8
2.75
0.00
1.61
58.36
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง