ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
5.19
0.05
3.55
68.33
80.00
-11.67
รวม
7
5.19
0.05
3.55
68.33
77.00
-8.67