ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
11.82
0.00
11.62
98.30
98.30
31
25.95
25.53
0.00
0.00
0.00
รวม
42
37.77
25.53
11.62
30.77
30.77