ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
7.24
0.10
4.54
62.75
21
25.95
0.00
0.00
0.00
รวม
30
33.19
0.10
4.54
13.68
55.00