ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
2.09
0.00
0.76
36.19
30.00
6.19
รวม
5
2.09
0.00
0.76
36.19
30.00
6.19