ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
12.73
0.19
10.09
79.28
88.00
-8.72
รวม
15
12.73
0.19
10.09
79.28
88.00
-8.72