ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
11.47
0.00
7.07
61.68
รวม
14
11.47
0.00
7.07
61.68
55.00