ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
6.01
0.01
4.59
รวม
13
6.01
0.01
4.59
76.42
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง