ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
4.77
0.00
2.74
รวม
13
4.77
0.00
2.74
57.38
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง