ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
6.22
0.01
3.35
53.88
50.00
3.88
รวม
11
6.22
0.01
3.35
53.88
46.00
7.88