ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
9.92
0.00
8.01
80.81
80.00
0.81
รวม
13
9.92
0.00
8.01
80.81
77.00
3.81