ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
3.75
0.00
1.72
45.91
30.00
15.91
รวม
11
3.75
0.00
1.72
45.91
30.00
15.91