ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
12.81
0.00
12.81
99.97
99.97
รวม
15
12.81
0.00
12.81
99.97
99.97