สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
10.66
0.54
2.92
119
41.38
14.84
23.52
43.00
รวม
129
52.05
15.38
26.44
50.80
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง