สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
15.67
0.74
12.40
79.13
88.00
-8.87
212
63.19
1.91
58.90
93.21
79.00
14.21
รวม
226
78.87
2.65
71.30
90.41
88.00
2.41