สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
1.90
0.16
0.63
33.04
30.00
3.04
136
36.75
7.43
0.09
0.25
19.00
-18.75
รวม
145
38.65
7.59
0.72
1.87
30.00
-28.13