สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
15.93
0.00
14.50
91.04
91.04
212
63.19
0.83
60.66
95.99
95.99
รวม
227
79.13
0.83
75.16
94.99
94.99