สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
5.33
0.17
1.68
31.47
50.00
-18.53
143
44.69
17.63
19.07
42.67
36.00
6.67
รวม
152
50.02
17.81
20.74
41.47
46.00
-4.53