สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
12.30
0.43
6.47
52.60
80.00
-27.40
156
48.66
5.26
41.43
85.14
65.00
20.14
รวม
168
60.96
5.68
47.90
78.57
77.00
1.57