สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
8
8.78
0.00
1.22
119
41.38
19.70
3.14
28.00
รวม
127
50.17
19.70
4.36
8.69
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง