สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
2
3.06
0.05
0.79
2
4.29
0.00
0.00
14.00
รวม
4
7.34
0.05
0.79
10.71
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560