สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
13.39
0.69
9.37
70.00
210
63.34
15.94
36.89
58.25
รวม
221
76.73
16.63
46.27
60.30
55.00