สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
17
22.52
0.85
13.40
59.52
4
1.12
0.00
1.12
100.00
รวม
21
23.64
0.85
14.52
61.44
55.00