สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
20.57
0.04
9.58
4
1.12
0.00
1.12
43.00
รวม
19
21.69
0.04
10.70
49.33
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง