สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
13.07
0.00
5.21
4
1.12
0.00
1.12
28.00
รวม
19
14.19
0.00
6.33
44.57
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง