สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
26.91
0.15
20.98
77.97
80.00
-2.03
2
0.84
0.00
0.84
100.00
65.00
35.00
รวม
18
27.74
0.15
21.82
78.63
77.00
1.63