สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
11.38
0.00
1.59
4
1.12
0.00
1.07
14.00
รวม
18
12.51
0.00
2.66
21.25
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560