สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
18.14
0.00
5.39
29.70
50.00
-20.30
2
0.84
0.00
0.84
100.00
36.00
64.00
รวม
16
18.98
0.00
6.23
32.81
46.00
-13.19