สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
13.11
0.06
2.28
17.37
30.00
-12.63
1
0.02
0.00
0.02
100.00
19.00
81.00
รวม
14
13.13
0.06
2.29
17.47
30.00
-12.53