สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
20
23.18
0.00
19.35
83.46
88.00
-4.54
4
1.12
0.00
1.12
100.00
79.00
21.00
รวม
24
24.30
0.00
20.47
84.22
88.00
-3.78