สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
20
23.06
0.00
22.81
98.90
98.90
5
1.97
0.00
1.94
98.68
98.68
รวม
25
25.03
0.00
24.75
98.88
98.88