สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
3.22
0.00
2.29
71.28
80.00
-8.72
5
3.72
0.00
3.72
100.00
65.00
35.00
รวม
11
6.93
0.00
6.01
86.67
77.00
9.67