สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
3.31
0.00
2.32
70.21
2
2.28
0.00
2.28
100.00
รวม
9
5.59
0.00
4.60
82.35
55.00