สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
3.31
0.00
1.35
2
2.28
0.00
2.28
43.00
รวม
9
5.59
0.00
3.63
64.90
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง