สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
3.29
0.00
3.27
99.46
99.46
2
2.28
0.00
2.28
100.00
100.00
รวม
9
5.57
0.00
5.55
99.68
99.68