สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
1.24
0.00
1.03
2
2.30
0.00
2.28
28.00
รวม
9
3.54
0.00
3.31
93.48
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง