สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
1.52
0.00
0.82
53.67
30.00
23.67
2
0.68
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
7
2.20
0.00
0.82
37.19
30.00
7.19