สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
1.24
0.00
0.59
2
2.30
0.00
0.00
14.00
รวม
9
3.54
0.00
0.59
16.74
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560