สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
3.31
0.00
3.08
92.96
88.00
4.96
2
2.28
0.00
2.28
100.00
79.00
21.00
รวม
9
5.59
0.00
5.36
95.83
88.00
7.83