สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
2.59
0.00
1.29
50.04
50.00
0.04
5
3.72
0.00
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
11
6.31
0.00
1.29
20.52
46.00
-25.48