สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
4.00
0.04
1.44
36.09
50.00
-13.91
รวม
5
4.00
0.04
1.44
36.09
46.00
-9.91