สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
5.57
0.05
2.47
44.29
5
1.42
0.00
0.99
69.62
รวม
11
6.99
0.05
3.45
49.42
55.00