สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
5.50
0.00
5.50
100.00
100.00
7
1.67
0.19
1.48
88.40
88.40
รวม
13
7.17
0.19
6.98
97.29
97.29