สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
2.16
0.00
0.88
40.81
30.00
10.81
รวม
5
2.16
0.00
0.88
40.81
30.00
10.81