สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
3.81
0.07
1.78
3
0.99
0.24
0.75
43.00
รวม
8
4.80
0.31
2.53
52.76
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง