สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
5.38
0.00
5.04
93.72
88.00
5.72
6
1.60
0.19
1.41
87.89
79.00
8.89
รวม
12
6.98
0.19
6.45
92.38
88.00
4.38