สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
4.00
0.00
3.00
74.99
80.00
-5.01
รวม
5
4.00
0.00
3.00
74.99
77.00
-2.01