สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
2.22
0.00
1.03
2
0.90
0.00
0.75
28.00
รวม
7
3.12
0.00
1.78
56.99
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง