สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
2.06
0.00
0.40
1
0.75
0.75
0.00
14.00
รวม
6
2.81
0.75
0.40
14.21
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560