สำนักงานประมงจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
11.74
0.16
4.40
37.48
88.00
-50.52
รวม
17
11.74
0.16
4.40
37.48
88.00
-50.52