สำนักงานประมงจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
1.71
0.00
0.55
32.44
30.00
2.44
รวม
14
1.71
0.00
0.55
32.44
30.00
2.44