สำนักงานประมงจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
2.38
0.00
1.62
รวม
14
2.38
0.00
1.62
68.34
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง