สำนักงานประมงจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
11.48
0.00
11.44
99.64
99.64
รวม
17
11.48
0.00
11.44
99.64
99.64