สำนักงานประมงจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
3.97
0.04
2.71
68.39
80.00
-11.61
รวม
15
3.97
0.04
2.71
68.39
77.00
-8.61