สำนักงานประมงจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
3.09
0.00
1.06
34.15
50.00
-15.85
รวม
15
3.09
0.00
1.06
34.15
46.00
-11.85