สำนักงานประมงจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
4.43
0.00
2.15
48.54
รวม
15
4.43
0.00
2.15
48.54
55.00