ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
9.80
0.06
2.84
28.98
50.00
-21.02
1
0.02
0.00
0.02
100.00
36.00
64.00
รวม
14
9.82
0.06
2.86
29.12
46.00
-16.88