ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
8.66
0.02
5.97
68.94
6
0.95
0.00
0.95
100.00
รวม
19
9.61
0.02
6.92
72.01
55.00