ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
4.63
0.09
1.08
23.43
30.00
-6.57
1
0.02
0.00
0.02
100.00
19.00
81.00
รวม
15
4.65
0.09
1.10
23.76
30.00
-6.24