ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
5.96
0.02
4.37
3
0.88
0.00
0.88
43.00
รวม
16
6.83
0.02
5.25
76.85
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง