ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
10.24
0.00
10.13
98.94
98.94
6
0.95
0.00
0.95
100.00
100.00
รวม
19
11.19
0.00
11.08
99.03
99.03