ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
5.17
0.00
0.57
3
0.88
0.00
0.88
14.00
รวม
14
6.05
0.00
1.45
23.93
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560