ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
5.32
0.04
1.99
3
0.88
0.00
0.88
28.00
รวม
16
6.20
0.04
2.86
46.19
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง