ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
10.18
0.01
8.49
83.37
88.00
-4.63
6
0.95
0.00
0.95
100.00
79.00
21.00
รวม
19
11.13
0.01
9.43
84.79
88.00
-3.21