ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
10.02
0.06
7.12
71.04
80.00
-8.96
1
0.02
0.00
0.02
100.00
65.00
35.00
รวม
14
10.04
0.06
7.14
71.10
77.00
-5.90