สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
16.52
0.03
11.82
71.56
80.00
-8.44
2
0.85
0.00
0.85
100.00
65.00
35.00
รวม
12
17.37
0.03
12.67
72.95
77.00
-4.05