สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
10.20
0.08
1.06
1
0.82
0.69
0.00
14.00
รวม
10
11.03
0.76
1.06
9.61
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560