สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
16.39
0.00
6.13
37.38
50.00
-12.62
2
0.85
0.00
0.85
100.00
36.00
64.00
รวม
12
17.24
0.00
6.97
40.46
46.00
-5.54