สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
8.29
0.01
3.57
43.06
30.00
13.06
2
0.87
0.00
0.85
97.69
19.00
78.69
รวม
9
9.16
0.01
4.42
48.24
30.00
18.24