สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
17.45
0.04
15.09
86.45
88.00
-1.55
1
0.69
0.00
0.69
100.00
79.00
21.00
รวม
12
18.14
0.04
15.77
86.96
88.00
-1.04