สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
16.70
0.00
11.35
67.98
1
0.69
0.00
0.69
100.00
รวม
10
17.39
0.00
12.04
69.24
55.00