สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
9.67
0.01
8.63
1
0.69
0.00
0.69
43.00
รวม
10
10.36
0.01
9.31
89.90
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง