สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
17.70
0.00
17.70
100.00
100.00
1
0.69
0.00
0.69
100.00
100.00
รวม
12
18.39
0.00
18.39
100.00
100.00