สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
9.97
0.01
6.05
1
0.69
0.00
0.69
28.00
รวม
10
10.65
0.01
6.74
63.25
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง