โครงการชลประทานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
3.97
0.62
1.45
36.50
50.00
-13.50
88
291.06
70.39
62.08
21.33
36.00
-14.67
รวม
94
295.03
71.01
63.53
21.53
46.00
-24.47