โครงการชลประทานอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
5.75
1.15
3.67
63.87
106
538.05
73.18
189.29
35.18
รวม
109
543.80
74.33
192.96
35.48
55.00