โครงการชลประทานอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
5.03
1.72
2.51
94
405.47
39.49
122.58
43.00
รวม
97
410.50
41.20
125.08
30.47
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง