โครงการชลประทานอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
4.04
0.27
0.64
89
433.20
18.43
72.98
28.00
รวม
92
437.24
18.70
73.62
16.84
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง