โครงการชลประทานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
6.67
0.66
5.50
82.54
88.00
-5.46
107
515.99
94.41
351.27
68.08
79.00
-10.92
รวม
112
522.65
95.06
356.77
68.26
88.00
-19.74