โครงการชลประทานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
7.78
0.47
4.88
62.74
80.00
-17.26
111
409.47
133.29
228.99
55.92
65.00
-9.08
รวม
118
417.25
133.76
233.87
56.05
77.00
-20.95