โครงการชลประทานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
2.44
0.65
0.57
23.21
30.00
-6.79
61
251.26
12.62
24.32
9.68
19.00
-9.32
รวม
65
253.70
13.28
24.88
9.81
30.00
-20.19