โครงการชลประทานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
8.20
0.03
7.80
95.09
95.09
106
504.08
52.60
427.05
84.72
84.72
รวม
113
512.28
52.63
434.85
84.88
84.88