สำนักงานชลประทานที่ 5

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
11.95
0.00
11.62
97.26
97.26
102
162.84
18.53
136.36
83.74
83.74
รวม
110
174.79
18.53
147.98
84.66
84.66