สำนักงานชลประทานที่ 5

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
4.68
0.23
1.60
34.16
50.00
-15.84
150
112.39
19.95
13.80
12.28
36.00
-23.72
รวม
156
117.08
20.18
15.40
13.16
46.00
-32.84