สำนักงานชลประทานที่ 5

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
9.12
0.98
3.52
38.64
88.00
-49.36
98
150.16
11.32
115.81
77.12
79.00
-1.88
รวม
103
159.28
12.30
119.33
74.92
88.00
-13.08