สำนักงานชลประทานที่ 5

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
1.99
0.00
0.18
78
101.89
0.00
0.03
14.00
รวม
82
103.88
0.00
0.20
0.20
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560