สำนักงานชลประทานที่ 5

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
3.98
0.39
2.43
61.21
95
148.54
12.16
82.72
55.69
รวม
100
152.52
12.54
85.15
55.83
55.00