สำนักงานชลประทานที่ 5

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
9.19
0.31
4.81
52.35
80.00
-27.65
207
144.54
1.84
97.93
67.75
65.00
2.75
รวม
214
153.73
2.15
102.74
66.83
77.00
-10.17