สำนักงานชลประทานที่ 5

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
2.63
0.77
0.89
89
119.40
6.34
17.51
28.00
รวม
93
122.02
7.11
18.40
15.08
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง