สำนักงานชลประทานที่ 5

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
2.96
0.54
1.73
91
126.62
9.54
50.61
43.00
รวม
95
129.58
10.08
52.34
40.39
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง