สำนักงานชลประทานที่ 5

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
3.77
0.39
0.64
16.99
30.00
-13.01
108
33.38
0.00
4.41
13.21
19.00
-5.79
รวม
113
37.15
0.39
5.05
13.60
30.00
-16.40