สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
2.36
0.04
0.31
2
0.99
0.00
0.99
14.00
รวม
13
3.35
0.04
1.30
38.71
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560