สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
2.10
0.00
0.61
29.06
30.00
-0.94
รวม
10
2.10
0.00
0.61
29.06
30.00
-0.94