สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
3.83
0.00
2.82
73.61
80.00
-6.39
2
0.04
0.00
0.00
0.00
65.00
-65.00
รวม
19
3.87
0.00
2.82
72.88
77.00
-4.12