สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
19
5.58
0.00
5.57
99.99
99.99
2
0.99
0.00
0.99
100.00
100.00
รวม
21
6.56
0.00
6.56
99.99
99.99