สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
3.57
0.01
0.98
27.47
50.00
-22.53
รวม
11
3.57
0.01
0.98
27.47
46.00
-18.53