สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
19
4.48
0.00
2.78
62.05
2
0.99
0.00
0.99
100.00
รวม
21
5.47
0.00
3.77
68.89
55.00