สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
2.43
0.00
1.38
2
0.99
0.00
0.99
28.00
รวม
14
3.42
0.00
2.36
69.11
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง