สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
19
6.50
0.01
4.15
63.83
88.00
-24.17
2
0.99
0.00
0.99
100.00
79.00
21.00
รวม
21
7.48
0.01
5.13
68.59
88.00
-19.41