สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
17
2.70
0.00
2.10
2
0.99
0.00
0.99
43.00
รวม
19
3.69
0.00
3.08
83.55
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง