สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
28.09
0.01
16.18
57.60
17
11.18
6.45
3.27
29.24
รวม
27
39.27
6.46
19.45
49.52
55.00