สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
29.98
0.00
29.94
99.85
99.85
17
11.18
0.00
11.18
100.00
100.00
รวม
28
41.16
0.00
41.12
99.89
99.89