สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
13.85
0.18
3.04
21.98
30.00
-8.02
2
1.72
1.24
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
11
15.57
1.42
3.04
19.55
30.00
-10.45