สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
14.09
0.00
7.29
51.74
50.00
1.74
2
1.67
0.00
1.53
91.39
36.00
55.39
รวม
11
15.77
0.00
8.82
55.94
46.00
9.94