สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
26.71
0.00
18.37
68.78
80.00
-11.22
3
3.97
0.00
1.91
48.06
65.00
-16.94
รวม
12
30.69
0.00
20.28
66.10
77.00
-10.90