สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
19.78
0.01
9.68
16
11.74
7.26
2.20
43.00
รวม
26
31.53
7.27
11.88
37.67
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง