สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
17.87
0.00
1.39
15
11.54
0.00
0.22
14.00
รวม
24
29.41
0.00
1.60
5.45
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560