สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
19.63
0.01
5.58
16
11.54
0.00
1.97
28.00
รวม
26
31.18
0.01
7.55
24.22
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง