สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
29.42
0.01
24.06
81.79
88.00
-6.21
17
11.18
5.16
5.09
45.54
79.00
-33.46
รวม
28
40.60
5.17
29.16
71.81
88.00
-16.19