ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธาน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
1.55
0.00
0.90
6
9.56
5.34
3.19
28.00
รวม
11
11.11
5.34
4.09
36.82
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง