ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธาน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
3.52
0.00
3.52
100.00
100.00
8
11.59
0.00
11.59
100.00
100.00
รวม
15
15.11
0.00
15.11
100.00
100.00