ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธาน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
3.39
0.00
2.74
80.91
88.00
-7.09
8
11.60
0.00
9.60
82.77
79.00
3.77
รวม
14
14.99
0.00
12.34
82.35
88.00
-5.65