ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธาน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
3.37
0.00
1.91
56.71
7
11.53
1.60
7.44
64.54
รวม
12
14.90
1.60
9.35
62.77
55.00