ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธาน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
1.20
0.00
0.32
26.32
30.00
-3.68
3
2.33
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
7
3.54
0.00
0.32
8.96
30.00
-21.04