ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธาน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
1.74
0.00
1.36
6
10.70
3.20
5.78
43.00
รวม
11
12.44
3.20
7.15
57.46
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง