ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธาน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
1.55
0.00
0.37
5
4.24
0.00
1.36
14.00
รวม
10
5.79
0.00
1.74
29.98
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560