ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธาน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
1.71
0.00
0.83
48.59
50.00
-1.41
4
2.34
0.00
0.66
28.10
36.00
-7.90
รวม
9
4.05
0.00
1.49
36.74
46.00
-9.26