ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธาน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
3.36
0.00
2.16
64.15
80.00
-15.85
4
4.67
0.00
2.38
50.95
65.00
-14.05
รวม
9
8.04
0.00
4.54
56.48
77.00
-20.52