นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
1.84
0.21
1.11
3
2.76
0.00
1.03
28.00
รวม
9
4.61
0.21
2.15
46.57
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง