นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
3.84
0.03
3.28
85.48
88.00
-2.52
5
2.89
0.00
1.95
67.57
79.00
-11.43
รวม
14
6.73
0.03
5.23
77.78
88.00
-10.22