นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
3.44
0.09
2.45
71.24
80.00
-8.76
4
0.16
0.00
0.16
100.00
65.00
35.00
รวม
10
3.60
0.09
2.61
72.50
77.00
-4.50