นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
3.68
0.11
2.45
66.55
5
2.89
0.00
1.75
60.45
รวม
11
6.57
0.11
4.20
63.87
55.00