นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
3.98
0.00
3.98
100.00
100.00
5
2.81
0.00
2.81
100.00
100.00
รวม
14
6.78
0.00
6.78
100.00
100.00