นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
2.42
0.16
1.79
3
2.76
0.00
1.50
43.00
รวม
9
5.18
0.16
3.30
63.64
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง