นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
1.41
0.00
0.36
25.55
30.00
-4.45
รวม
5
1.41
0.00
0.36
25.55
30.00
-4.45