นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
1.84
0.05
0.90
48.99
50.00
-1.01
4
0.16
0.00
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
9
2.00
0.05
0.90
45.14
46.00
-0.86