นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
1.84
0.26
0.42
3
2.76
0.00
0.25
14.00
รวม
9
4.61
0.26
0.67
14.44
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560