นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
1.67
0.00
0.44
26.13
30.00
-3.87
รวม
5
1.67
0.00
0.44
26.13
30.00
-3.87