นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
3.82
0.07
2.79
73.17
80.00
-6.83
3
0.15
0.00
0.15
100.00
65.00
35.00
รวม
9
3.96
0.07
2.94
74.16
77.00
-2.84