นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
1.88
0.05
1.13
2
2.56
0.00
2.26
28.00
รวม
8
4.44
0.05
3.40
76.41
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง