นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
1.92
0.04
1.05
54.78
50.00
4.78
3
0.15
0.00
0.05
31.97
36.00
-4.03
รวม
8
2.07
0.04
1.10
53.16
46.00
7.16