นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
3.86
0.09
2.54
65.73
9
2.84
0.00
2.60
91.28
รวม
15
6.71
0.09
5.13
76.57
55.00