นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
4.14
0.03
3.60
86.87
88.00
-1.13
9
2.84
0.00
2.64
92.76
79.00
13.76
รวม
18
6.99
0.03
6.24
89.27
88.00
1.27