นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
4.16
0.00
4.16
100.00
100.00
9
2.84
0.00
2.84
100.00
100.00
รวม
18
7.00
0.00
7.00
100.00
100.00