นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
1.83
0.09
0.41
2
2.56
0.00
1.10
14.00
รวม
8
4.40
0.09
1.51
34.37
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560