นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
2.08
0.02
1.78
2
2.56
0.00
2.31
43.00
รวม
8
4.65
0.02
4.10
88.22
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง