สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
37
10.18
0.02
4.63
14
13.56
4.87
8.10
43.00
รวม
51
23.74
4.89
12.73
53.60
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง