สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
35
8.73
0.02
2.90
14
13.61
4.87
4.03
28.00
รวม
49
22.33
4.89
6.94
31.06
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง