สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
38
14.80
0.03
7.41
50.07
14
13.99
4.87
8.16
58.32
รวม
52
28.78
4.90
15.57
54.08
55.00