สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
36
7.62
0.00
3.91
51.29
50.00
1.29
7
3.88
0.00
1.98
50.97
36.00
14.97
รวม
43
11.50
0.00
5.89
51.18
46.00
5.18