สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
39
15.93
0.00
15.84
99.42
99.42
16
15.41
3.31
12.09
78.46
78.46
รวม
55
31.34
3.31
27.93
89.11
89.11