สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
35
7.25
0.01
1.88
25.93
30.00
-4.07
7
3.89
0.00
0.04
0.94
19.00
-18.06
รวม
42
11.13
0.01
1.92
17.21
30.00
-12.79