สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
16
5.99
0.00
0.48
7
7.47
0.00
0.43
14.00
รวม
23
13.46
0.00
0.91
6.78
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560