สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
39
15.01
0.00
9.12
60.76
80.00
-19.24
7
5.88
0.00
4.03
68.54
65.00
3.54
รวม
46
20.88
0.00
13.15
62.95
77.00
-14.05