สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
39
15.62
0.02
12.23
78.30
88.00
-9.70
16
15.55
3.84
10.09
64.89
79.00
-14.11
รวม
55
31.17
3.86
22.32
71.61
88.00
-16.39