สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
13.29
0.04
4.72
35.55
50.00
-14.45
43
12.28
10.69
0.31
2.52
36.00
-33.48
รวม
50
25.57
10.74
5.03
19.68
46.00
-26.32