สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
16.06
0.00
0.64
34
51.10
0.00
0.00
14.00
รวม
39
67.15
0.00
0.64
0.96
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560