สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
18.42
0.02
13.90
34
51.10
14.54
0.00
43.00
รวม
44
69.52
14.57
13.90
20.00
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง