สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
15.69
0.00
9.96
63.46
80.00
-16.54
43
11.94
0.00
11.94
100.00
65.00
35.00
รวม
54
27.63
0.00
21.90
79.25
77.00
2.25