สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
23.68
0.11
16.83
71.08
34
51.10
6.30
8.24
16.13
รวม
44
74.77
6.41
25.07
33.53
55.00