สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
23.84
0.09
20.20
84.73
88.00
-3.27
34
51.10
8.34
14.54
28.46
79.00
-50.54
รวม
45
74.94
8.43
34.74
46.36
88.00
-41.64