สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
26.40
0.00
26.33
99.73
99.73
34
49.52
0.00
22.89
46.22
46.22
รวม
47
75.92
0.00
49.22
64.83
64.83