สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
6.93
0.06
2.21
31.87
30.00
1.87
43
12.28
0.31
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
50
19.22
0.37
2.21
11.50
30.00
-18.50