สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
16.81
0.01
10.96
34
51.10
0.29
0.00
28.00
รวม
40
67.91
0.29
10.96
16.14
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง