สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
2.50
0.00
0.74
29.69
30.00
-0.31
รวม
7
2.50
0.00
0.74
29.69
30.00
-0.31