สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
4.22
0.00
2.17
รวม
12
4.22
0.00
2.17
51.48
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง