สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
8.71
0.01
6.33
72.68
80.00
-7.32
รวม
14
8.71
0.01
6.33
72.68
77.00
-4.32