สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
7.44
0.00
6.81
91.59
88.00
3.59
รวม
15
7.44
0.00
6.81
91.59
88.00
3.59