สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
7.75
0.00
7.73
99.74
99.74
รวม
15
7.75
0.00
7.73
99.74
99.74