สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
8
2.83
0.00
1.24
รวม
8
2.83
0.00
1.24
43.65
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง