สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
5.03
0.00
3.19
63.31
รวม
13
5.03
0.00
3.19
63.31
55.00