สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
3.95
0.00
1.61
40.65
50.00
-9.35
รวม
9
3.95
0.00
1.61
40.65
46.00
-5.35