สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
4.84
0.17
2.18
รวม
3
4.84
0.17
2.18
44.91
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง