สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
5.33
0.00
3.79
71.14
80.00
-8.86
1
0.86
0.00
0.86
100.00
65.00
35.00
รวม
4
6.20
0.00
4.66
75.16
77.00
-1.84