สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
3.19
0.23
1.32
รวม
3
3.19
0.23
1.32
41.48
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง