สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
5.33
0.12
1.69
31.71
50.00
-18.29
1
0.96
0.00
0.86
90.28
36.00
54.28
รวม
4
6.29
0.12
2.56
40.63
46.00
-5.37