สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
4.84
0.09
3.17
65.43
รวม
3
4.84
0.09
3.17
65.43
55.00