สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
3.40
0.17
0.93
27.49
30.00
-2.51
1
0.96
0.86
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
4
4.36
1.03
0.93
21.45
30.00
-8.55