สำนักงานสรรพากรภาค10

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
4.95
1.87
1.90
38.45
รวม
3
4.95
1.87
1.90
38.45
55.00