สำนักงานสรรพากรภาค10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
4.75
0.56
4.19
88.20
88.20
รวม
3
4.75
0.56
4.19
88.20
88.20