สำนักงานสรรพากรภาค10

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
4.93
1.87
1.38
รวม
3
4.93
1.87
1.38
27.95
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง