สำนักงานสรรพากรภาค10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
3.55
0.00
0.48
13.58
30.00
-16.42
1
0.81
0.00
0.74
90.29
19.00
71.29
รวม
4
4.36
0.00
1.22
27.90
30.00
-2.10