สำนักงานสรรพากรภาค10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
4.95
0.93
3.32
67.08
88.00
-20.92
รวม
3
4.95
0.93
3.32
67.08
88.00
-20.92