สำนักงานสรรพากรภาค10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
4.45
1.91
0.93
20.93
50.00
-29.07
1
0.81
0.00
0.74
90.29
36.00
54.29
รวม
4
5.26
1.91
1.67
31.66
46.00
-14.34