สำนักงานสรรพากรภาค10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
4.45
1.34
2.46
55.21
80.00
-24.79
1
0.74
0.00
0.74
100.00
65.00
35.00
รวม
4
5.19
1.34
3.19
61.56
77.00
-15.44