สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
1.07
0.00
1.00
รวม
4
1.07
0.00
1.00
93.81
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง