สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
1.46
0.00
0.69
47.38
50.00
-2.62
รวม
3
1.46
0.00
0.69
47.38
46.00
1.38