สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
2.19
0.00
1.96
89.72
88.00
1.72
รวม
4
2.19
0.00
1.96
89.72
88.00
1.72