สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
2.12
0.00
1.45
68.26
รวม
4
2.12
0.00
1.45
68.26
55.00