สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
2.26
0.00
2.21
97.65
97.65
รวม
4
2.26
0.00
2.21
97.65
97.65