สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
0.92
0.00
0.35
38.43
30.00
8.43
รวม
3
0.92
0.00
0.35
38.43
30.00
8.43