สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
1.99
0.00
1.66
83.44
80.00
3.44
รวม
3
1.99
0.00
1.66
83.44
77.00
6.44