สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่4 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
2.03
0.00
0.92
45.19
50.00
-4.81
รวม
3
2.03
0.00
0.92
45.19
46.00
-0.81