สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่4 (อุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
1.52
0.05
1.10
รวม
3
1.52
0.05
1.10
71.95
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง