สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่4 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
1.26
0.00
0.38
30.38
30.00
0.38
รวม
3
1.26
0.00
0.38
30.38
30.00
0.38