สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่4 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
2.96
0.00
2.95
99.81
99.81
รวม
4
2.96
0.00
2.95
99.81
99.81