สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่4 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
2.73
0.00
2.04
74.76
80.00
-5.24
รวม
3
2.73
0.00
2.04
74.76
77.00
-2.24