สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่4 (อุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
2.56
0.03
1.57
61.39
รวม
3
2.56
0.03
1.57
61.39
55.00