สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่4 (อุดรธานี)

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
1.12
0.05
0.49
รวม
3
1.12
0.05
0.49
44.22
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง