สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่4 (อุดรธานี)

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
2.64
0.02
2.19
82.65
88.00
-5.35
รวม
4
2.64
0.02
2.19
82.65
88.00
-5.35